Smluvní podmínky

 1. Předmět smlouvy
  Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit prostřednictvím přípojky TKR, případně jiným připojením na zapůjčených nebo odprodaných koncových zařízeních v bytové jednotce, resp. provozovnách zákazníka objednané datové služby (dále jen služby) zákazníka
  a závazek zákazníka hradit poplatky za služby provozovateli za podmínek této smlouvy. Podmínkou poskytování datových služeb na základě této smlouvy je existence a trvání aktivní přípojky TKR Kabelové televize Ústí nad Orlicí s.r.o. na straně u¨zákazníka.
 2. Zabezpečení služeb a jejich užívání
  Objednané služby jsou zákazníkovi poskytovány prostřednictvím jeho jednotlivých počítačů. Pokud má zákazník tyta počítače propojené v lokální síti rozhodne poskytovatel o technickém způsobu zajištění služeb. Pokud toto rozhodnutí vyvolá potřebu doplnění přípojky TKR dalším kabelovým vedením pro přenos dat, umožní zákazník po projednání s provozovatelem zřízení tohoto vedení způsobem, který je pro provozovatele obvyklý a na náklady provozovatele. Zákazník a provozovatel se mohou dohodnout, že kabelová vedení budou zřízena na náklady zákazníka, vždy ale tak, aby provozovatel mohl poskytované služby poskytovat. Zákazník se zavazuje respektovat doporučení provozovatele, týkající se sestav a způsobu provozu připojených počítačů.
 3. Instalované zařízení, poruchy a jejich odstraňování
  1. Veškerá poskytovatele zapůjčená koncová zařízení a na jeho náklady zřízená další kabelová vedení, sloužící k poskytování služeb (dále jen zařízení) jsou majetkem provozovatele a ten je oprávněn dle svého uvážení a v zájmu poskytovaní služby toto zařízení měnit, doplňovat či upravovat. Zákazník nesmí do zařízení žádným způsobem zasahovat.
  2. Poskytovatel se zavazuje zajistit telefonní linku, na niž je možné hlásit závady a tyto závady odstranit na své náklady, a to i prostřednictvím třetích stran, v případě, že závada nebyla způsobena zákazníkem. Pokud poskytovatel zjistí,že zákazník závadu způsobil neoprávněným zacházením se zařízením, uhradí zákazník nezbytné náklady na jejich odstranění. Závada bude odstraněna do 48 hodin od nahlášení, pokud se nejedná o rozsáhlou závadu, způsobenou živelnou pohromou, vandalským zničením částu¨i zařízení nebo podobnou událostí, nezaviněnou provozovatelem. Zákazník se zavazuje poskytnout provozovateli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou pro odstranění závady nebo pro účelné úpravy ve smyslu odst.3.1. těchto smluvních podmínek, bez nároku na náhradu nákladů a ztraceného času potřebného pro tuto součinnost.
  3. Poskytovatel neodpovídá za škody, které by mohly zákazníkovi vzniknout poruchou, která přeruší nebo zkreslí zajišťované služby. Poskytovatel dále neodpovídá za škody vzniklé ztrátou nebo zneužitím dat zákazníka třetí osobou v důsledku provozování připojení k městské datové síti a síti Internet. Zákazník se zavazuje zajistit na svůj náklad příslušná opatření k zabezpečení svých dat na připojených počítačích (např. Formou instalace firewall atp.).
  4. Vzhledem k pravidelné údržbě zařízení TKR je poskytovatel oprávněn přerušit zákazníkovi poskytování služby maximálně na čtyři hodiny v kalendářním měsíci.
  5. Pokud poskytovatel nedodrží výše uvedený termín odstranění závady, má zákazním právo požádat o slevu ceny za služby ve výši poměrné části měsíčního poplatku, odpovídající počtu dní, kdy byl péskytovatel v prodlení s odstraněním závady. Na základě žádosti o slevu a jejího projednání bude sleva poskytnuta snížením měsíčního poplatku v nejbližším měsíci, kdy bude možné poplatek snížit.
  6. V případě potřeby přemístění zařízení či jiných úprav v rámci adresy instalace je zákazník oprávněn požádat provozovatele o tyto úpravy. Poskytovatel tyto úpravy na náklady zákazníka provede, pokud jsou technicky možné.
  7. Zákazník odpovídá poskytovateli za škody způsobené na jeho majetku umístěném v prostorách zákazníky. Zákazník dále odpovídá za škody způsobené poskytovateli záměrným nesprávným používáním datových služeb, případně svévolnými zásahy do koncových zařízení.
  8. Zákazník je při užívání datových služeb povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy.
 4. Poplatky a jejich úhrada
  1. Poskytovatel bude zákazníkovi účtovat měsíční poplatky tak,aby je zákazník mohl uhradit jednaným způsobem. Po instalaci zařízení a počátku poskytování služby bude v následujícím měsíci naúčtována kromě měsíčního poplatku za první celý měsíc jedna čtvrtina měsíčního poplatku za každý celý týden užívání služby v měsíci instalace. V případě překročení odběru měsíčního limitu objemu přenesených dat, který je předplacen v základní měsíční ceně za konkrétní službu, bude doúčtování provedeno v následujícím měsíci a případný souhrn plateb za takto zvýšený odběr dat bude připojen k základní měsíční ceně placené v následujícím měsíci, Takto stanovena celková měsíční cena bude provozovatelem naúčtována prostřednictvím SIPO, složenkou, z účtu nebo osobní platbou.
  2. V případě, že zákazník nezaplatí sjednaný měsíční poplatek, má poskytovatel právo účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 10% základního měsíčního poplatku za každý započatý měsíc prodlení. Pokud zákazník nezaplatí měsíční poplatek, zvýšený o případnou smluvní pokutu po dobu dvou měsíců, má poskytovatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb a odstoupit od smlouvy.
   V případě vymáhání pohledávky má právo přerušit veškeré služby poskytované kabelovou televizí na přípojce do doby uhrazení elé dlužné částky.
   Odstoupení nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit provozovateli dlužné poplatky a pokuty. V případě, že zákazník požádá o obnovení poskytování služeb a uhradí dlužné poplatky, má poskytovatel právo naúčtovat zákazníkovi nezbytné náklady, spojené s tímto obnovením služeb.
  3. Poskytovatel má právo změnit výši poplatků, přičemž změna nesmí mít v žádném případě zpětný účinek. Předpokládanou změnu musí provozovatel oznámit vhodným způsobem zákazníkovi minimálně dva měsíce předem. Za vhodný způsob se považuje oznámení poštou, v místním tisku,oznámení v lokálním TV vysílání či obdobný hromadný způsob předání této informace.
 5. Platnost a změny smlouvy, podmínky výpovědi
  1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Poskytovatel je oprávněn ukončit smlouvu okamžitou výpovědí v případě závažného porušení této smlouvy ze strany zákazníka nebo v případě prodlení s úhradou poplatků delším než dva měsíce. Poskytovatel je dále oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou účinnosti v případě ukončení smlouvy o spolupráci uzavřenou s poskytovatelem datové služby.
  2. V případě ukončení platnosti této smlouvy vrátí zákazník zapůjčená koncová zařízení. Poskytovatel může demontovat vlastním nákladem zřízená kabelová vedení v obvyklých prostorách nebo prostorách ubytoven zákazníka a zákazník se zavazuje poskytnout při této demontáži nezbytnou součinnost bez nároku na náhradu ztráty času, potřebného pro tuto součinnost.
  3. Zákazník je povinen neprodleně oznámit poskytovateli případnou změnu údajů, které uvedl při uzavírání této smlouvy. Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu poskytovatele převést svá práva a povinnosti na třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn jednostranně převést veškerá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu a to i bez předchozího souhlasu zákazníka.
  4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

 

Objednávka našich služeb

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Internet:

Včetně TV:

Telefon:

Typ připojení:

Tarif:

Router:


Veřejná IP:

Televize:

Další programy:

VoIP pevná linka:

KT mobil:

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Způsob platby


Dotazy či připomínky

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Kterou službu chcete změnit?Zrušení služby je možné osobně v kanceláři kabelové televize.