Smluvní podmínky

U ž i v a t e l :

 1. Uživatel se zavazuje provádět platby za provoz a servis účastnické přípojky KTV do 20.dne kalendářního měsíce, v případě plateb čtvrtletních,pololetních nebo ročních do 20. dne v prvním měsíci zvoleného období.
 2. Uživatel se zavazuje umožnit pracovníkům provozovatele přístup do bytu(domu) za účelem kontroly a údržby kabelového rozvodu a účastnické přípojky.
 3. Uživatel je povinen se zdržet jakýchkoliv zásahů do přípojky kabelového rozvodu, přičemž za úmyslné poškození uhradí vzniklou škodu a zaplatí provozovateli sankci ve výši 3000,-Kč.
 4. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat přípojku pouze pro potřebu svou a své domácnosti, a že odpovídá za neoprávněné připojení na svou přípojku jiným občanům v jiném bytě, nebo domě. V případě porušení tohoto ustanovení je uživatel povinen provozovateli zaplatit sankci ve výši 5000,- Kč.
 5. Uživatel je povinen neprodleně oznámit změnu trvalého bydliště nejpozději do 14-ti dnů. V případě nesplněné povinnosti hlášení změny bydliště se zavazuje původní uživatel uhradit provozovateli vzniklé škody způsobené využíváním přípojky KTV jiným občanem, který nemá uzavřenou platnou dohodu o zřízení a využívání přípojky kabelové televize.
 6. Užívat přípojku KTV má právo nový majitel(uživatel bytu) od uzavření dohody o využívání přípojky.
 7. Uživatel má právo v případě změny trvalého bydliště, v rámci KTV Ústí nad Orlicí s.r.o.požádat provozovatele o převedení přípojky KTV do nového bydliště. Provozovatel je povinen této žádosti vyhovět, je-li to technicky proveditelné. Uživatel nehradí znovu zřizovací poplatek, ale pouze zvýšené náklady na instalaci účast. přípojky,(např. přestěhování do rod.domku, nebo případné cenové dorovnání na úroveň pro dané časové období).
 8. V případě úmrtí přechází užívání přípojky KTV na manžele a na příbuzné v pokolení přímém, kteří jsou dědici účastníka.
 9. Kromě případů uvedených výš, se trvalým přestěhováním, nebo úmrtím uživatele ruší nelze ji užívat jinými osobami. Vyjímku tvoří osoby, které uzavřou s provozovatelem novou smlouvu.
 10. Uživatel má právo smlouvu vypovědět písemně v měsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi osobně, nebo doporučenou zásilkou provozovateli. Po uplynutí výpovědní doby provozovatel odpojí přípojku od sítě KTV. Povinnost platit pravidelný poplatek za užívání přípojky končí uplynutím výpovědní lhůty. Předplatné a zřizovací poplatek je nevratný.
 11. Objedná-li si uživatel dočasné vypojení účastnické přípojky, je provozovatel povinen mu vyhovět. Za znovu zapojení účastnické zásuvky, kontrolu a nastavení technických parametrů účastnické přípojky bude účtován jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč.
 12. Žadatelé o zavedení přípojky KTV mají v rámci zřizovacího poplatku hrazeny náklady na zřízení jedné účastnické zásuvky. Další náklady potřebné pro zřízení dalšího TV rozvodu bude hradit žadatel.

P r o v o z o v a t e l :

 1. Provozovatel se zavazuje v rámci paušálních plateb udržovat zařízení v provozuschopném stavu po celou dobu užívání. Případné poruchy rozvodu KTV bude odstraňovat do 48 hod. servisní služba (pro účastníky bezplatně), po nahlášení poruchy na telefonním čísle v pracovní době 465713390 Ústí nad Orlicí, mimo pracovní dobu na tel.čísle 603-491 450.
  Při opakované neoprávněné reklamaci na poruchu rozvodu KTV, nebo zneužití servisní služby, uhradí uživatel servisnímu pracovníkovi vyúčtované výdaje.
 2. Provozovatel se zavazuje distribuovat nejméně 6 TV a 4 R-FM II programy. Další rozšiřování nabídky programů bude uživatelům oznamovat prostřednictvím Orlického info kanálu.
 3. Provozovatel neodpovídá za znemožnění příjmu některých programů pro jejich zakódování, nebo zákazu šíření v důsledku nutnosti respektovat opatření vydaná obecně platnými právními předpisy apod. V těchto případech provozovatel zajistí náhradní programy nebo služby.
 4. Provozovatel odpovídá uživateli za škody vzniklé při zavádění a provozu KTV podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 5. Provozovatel neodpovídá za zhoršení kvality signálu za účastnickou zásuvkou KTV (např. nevhodné připojení k TV a R přijímači, rozladěný kanálový volič TV a závady na vlastních přijímačích.
 6. Provozovatel je oprávněn zrušit přípojku KTV v případě, že uživatel nezaplatí ve stanovené lhůtě jednorázový zřizovací poplatek (případně splátky ve stanovených termínech), nebo nezaplatí pravidelný paušální poplatek za užívání přípojky do 30-ti dnů po době splatnosti, nebo jiným způsobem poruší sjednanou smlouvu. Za opětovné připojení na síť KTV zaplatí účastník sankční poplatek ve výši 200,-Kč splatný předem.
 7. Výše poplatků se sjednává v cenové úrovni ke dni potvrzení žádosti. Cena se může měnit v závislosti na rozšiřování programové nabídky a na inflačních vlivech MF ČR. Případná změna poplatků bude předem oznámena.(Informace na OIK, informace v Ústeckém zpravodaji).

Pozn. Paušální poplatky za příjem čs. programů TV a R nejsou do inkasovaných plateb za využívání sítě KTV kalkulovány. Proto i nadále je nutné hradit individuálně.

Poruchy hlásit na adrese:
Kabelová televize s.r.o., Tvardkova 1191 (budova konzumu, 6. poschodí, č. dveří 711)

telefon
– v prac. době 465 553 390
– mimo prac. dobu 603 491 450

Objednávka našich služeb

Informace o zpracovávání Vašich osobních údajů

Internet:

Včetně TV:

Telefon:

Typ připojení:

Tarif:

Router:


Veřejná IP:

Televize:

Další programy:

VoIP pevná linka:

KT mobil:

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Způsob platby


Dotazy či připomínky

Kontaktní osoba

Adresa připojení

Kterou službu chcete změnit?Zrušení služby je možné osobně v kanceláři kabelové televize.